การรับประกัน


 1. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี รวมทั้งสินค้าที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้งาน การติดตั้ง หรือการประกอบอย่างผิดวิธี
 2. สินค้าที่เสียหรือบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากคำสั่งซื้อ) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นยสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องสภาพสมบรณ์ไม่มีรอยขีดข่วน
 3. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนืองมาจาก Hardware , software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง ที่ผู้ซ์้อเพิ่มเติม อัพเกรดต่างๆ ในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือ รับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว
 4. อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
 5. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 6. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 7. ความเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลใด ๆ บนฮาร์ดดิสก์ (ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล (Back up) ที่สำคัญก่อนส่งซ่อม เพราะอาจเสียหายระหว่างการส่งซ่อม)
 8. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 9. สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน และ เสียง ความรู้สึก ไม่อยู่ในการรับประกัน
 10. สินค้าจะไม่สามารถคืนได้ ในกรณีที่ตัวเครื่องทำการแก้ไขดัดแปลงซอฟท์แวร์ (Jailbreak, Root, ลงแอพพลิเคชันใดๆที่ เป็นการปลดล็อกตัวเครื่อง)
 11. สินค้าประเภท Hardware , Controller อาจไม่รองรับบาง Application หรือ เกมบางประเภท โปรดตรวจสอบผู้ให้บริการ
 12. สินค้าประเภท HDD มัลติมีเดียการ์ด หรือ สินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จออเดอร์มายืนยันกับ บริษัทฯ สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) ของทางบริษัทฯและ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอย ชำรุด, ฉีกขาด, เลือนหรือจางหาย, หลุดหาย, หรือมีการแก้ไขตามที่ระบุ ในสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบน ตัวสินค้าถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
 13. สินค้าประเภท ซอฟท์แวร์ แบบ ดาวน์โหลด สินค้าไม่สามารถคืนได้
 14. สินค้าประเภทจอ (LCD LED Monitor) หากเกิดจุด Dead pixel(ดอท) โดยมี 4 จุด ขึ้นไป จะรับประกันภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว การรับประกันเป็นไป ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ
 15. ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  หมายเหตุ : การส่งเครมสินค้า ไปยังตัวแทนต่างประเทศ อาจมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทางบริษัท จักดูแลค่าใช้จ่าย 50% ในระยะเวลา 1 ปี